Search
Close this search box.

Obvyklý postup (který lze měnit, dle potřeby koučovaných) je následující:

a) Úvodní schůzka – účelem této schůzky je definovat oblasti koučování, seznámit se a vyjasnit si vzájemně možnosti a očekávání. Definice oblastí slouží mimo jiné k odhadu rozpočtu – kolik setkání budeme pravděpodobně potřebovat. Osobní „chemie“ rovněž hraje roli, protože většinou jde o dlouhodobé partnerství, ve kterém i osobní antipatie či sympatie mají vliv na výsledek celého procesu. Doba trvání cca 30 – 60 minut. 

b) Fáze rozhodování – v této fázi obvykle dochází ke schválení předběžně navržených témat a rozpočtu. K rozpočtu je nutno dodat, že nikdy není závaznou objednávkou, ale pouze orientační informací. Není tedy nutno vyčerpat počet hodin a je možno rozšířit předběžně dohodnutý rozsah. Dále dochází k rozhodnutí obou stran o tom, zda mají zájem o spolupráci. Kouč se rozhoduje, zda může a chce být přínosem pro dané téma, koučovaný se rozhoduje, zda mu konkrétní kouč „sedí“.

c) Pravidelná setkání – realizační fáze, během které se naplňují jednotlivé fáze koučovacího rozhovoru např. dle modelu GROW. G = Goals Přesná definice cílů, R = Reality Podrobná analýza současného stavu, O = Options Brainstorming možností řešení, využití kreativních technik, W= Will Akční plán.

Prakticky to může vypadat tak, že první setkání věnujeme stanovení cílů (pokud již předem stanovené nejsou), další setkání jsou věnována rozboru aktuálního stavu (R) a následně jsou setkání dle potřeby věnována tvorbě variant řešení (O), akčnímu plánování (W) a hodnocení realizace. Někdy však v případě jednoduchých, nekomplexních témat můžeme projít celým procesem GROW v průběhu jednoho setkání a příště se věnujeme dalším tématům. V rámci koučování můžeme využít také další přístupy např. Inner Game, Solution Focus Coaching, Coaching Constallation a další.

Tato setkání probíhají na základě principu naprosté otevřenosti a současně diskrétnosti.

Osobní setkání lze občas nahradit telefonickým koučinkem. V tomto případě jde většinou o 60 minut rozhovoru. Doba trvání této fáze přímo souvisí s tématy koučování. 

Koučink Centrum vede evidenci odkoučovaných hodin na základě písemného potvrzení, že koučink proběhl. Toto potvrzení je vždy dokládáno klientovi jedenkrát měsíčně jako podklad pro platbu.

Výstupy, které obdrží koučovaný v průběhu a na konci koučinku

Výstupem je obvykle vyhodnocení naplnění stanoveného cíle. Tento cíl je stanovován na základě definice zakázky. Zakázku doporučujeme definovat ve trojici klient – zadavatel – kouč. Na základě vyjas- něné zakázky pak pracuje klient s koučem na stanovení měřitelného cíle. Tento proces může vyžado- vat 1 – 3 setkání. Výsledek (stanovený cíl) je znovu potvrzován se zadavatelem. Poté následuje sada koučovacích sezení a samostatná práce klienta.

Postup k cíli je pravidelně monitorován a na konci koučovacícho projektu vyhodnocen na závěrečném koučovacím setkání. Poté je vyhodnocení poskytnuto zadavateli. Veškerá komunikace o průběžném ikonečném vyhodnocení cílů se odehrává výhradně mezi klientem a zadavatelem. Kouč nepodává žá- dné informace o obsahu koučovacích setkání ani hodnocení klienta. Kouč se může zúčastnit případné shrnující schůzky na závěr celého projektu.

Nastavení měřitelných kriterií před zahájením:

· Pro zadavatele: zadavatele (například: zvýšení motivace ve společnosti, zlepšení komunikace mezi jednotlivci i týmy, zlepšení manažerských dovedností atd.).

· Pro jednotlivce – cíle můžou vycházet z rozvojových plánů, 360 stupňové zpětné vazby či jiných metod, které zadavatel využívá.

POSTUP POKUD CHCI KOUČINK

1) koučovaný si vybere z profilů 1 – 2 kouče, se kterými se v případě potřeby osobně nebo po skype setká
2) osobní setkání 30 min. s koučem a koučovaným – zdarma
3) koučovaný si vybere kouče pro spolupráci
4) proběhne schůzka mezi koučem a koučovaným, zadavatelem v případě potřeby – nastavení cílů, vyjasnění pravidel spolupráce, harmonogram setkávání
5) vyřízení smluvních věcí se zástupci společnosti
6) zahájení spolupráce, průběžné vyhodnocení dle dohody se zadavatelem a koučovaným

Myslíte si, že už víte, co je koučink?


ANO, myslím, že vím …