Search
Close this search box.

PCC hodnotící ukazatele

Hodnotící ukazatele jsou indikátory toho, že hodnotící je vycvičen v naslouchání tak, aby určil, jaké klíčové kompetence ICF se objevují v nahrávaném koučovacím rozhovoru a do jaké míry. Následující ukazatele jsou chování, která by se měla objevovat v koučovacím rozhovoru na úrovni PCC – Akreditovaný profesionální kouč. Tyto ukazatele podporují proces hodnocení výkonu, který je férový, konzistentní, platný, spolehlivý, opakovatelný a obhajitelný. Berte prosím v úvahu, že tyto ukazatele nejsou koučovacím nástrojem a neměly by být používány jako seznam či vzorec pro úspěšné projití hodnocením výkonu.

2. kompetence: Tvorba kontraktu – koučovací dohody

 1. Kouč pomáhá klientovi identifikovat nebo znovu potvrdit, čeho klient chce v průběhu sezení dosáhnout.
 2. Kouč pomáhá klientovi definovat nebo znovu potvrdit měřítka úspěchu týkající se toho, čeho chce v průběhu sezení dosáhnout.
 3. Kouč zkoumá, co je pro klienta důležité nebo smysluplné ohledně toho, čeho chce v průběhu sezení dosáhnout.
 4. Kouč klientovi pomáhá definovat, čemu se klient potřebuje věnovat nebo co potřebuje vyřešit, aby dosáhl toho, čeho chce v sezení dosáhnout.
 5. Pokud klient nenaznačí něco jiného, kouč pokračuje v rozhovoru směrem ke kýženým výsledkům klienta.

3. kompetence: Vytváření důvěry a intimity

 1. Kouč uznává a respektuje klientovu práci v koučovacím procesu.
 2. Kouč vyjadřuje klientovi podporu.
 3. Kouč klienta povzbuzuje a umožňuje mu vyjadřovat se naplno.

4. kompetence: Přítomnost kouče

 1. Kouč reaguje jak na celkovou osobnost klienta, tak na to, čeho chce klient v průběhu sezení dosáhnout.
 2. Kouč je všímavý, empatický a vnímavý.
 3. Kouč si všímá a zkoumá klientovy změny energie.
 4. Kouč projevuje zvědavost se záměrem zjistit více.
 5. Kouč s klientem vytváří vztah a podporuje ho v tom, aby se rozhodoval, co se v sezení odehraje.
 6. Kouč se spojuje s klientem tím, že ho vyzývá, aby reagoval na koučovy příspěvky jakýmkoli způsobem, a tím, že přijímá klientovy odpovědi.
 7. Kouč se s klientem spojuje tím, že mu přehrává možnosti, které klient vyjádřil, aby si z nich klient mohl vybrat.
 8. Kouč se spojuje s klientem tím, že klienta podporuje v tom, aby formuloval své poznatky.

5. kompetence: Aktivní naslouchání 

 1. Kouč přizpůsobuje své otázky a pozorování tomu, co se o klientovi a jeho situaci dozvěděl.
 2. Kouč se dotazuje a zkoumá klientovo využívání jazyka.
 3. Kouč se dotazuje a zkoumá klientovy emoce.
 4. Kouč se podle potřeby dotazuje a zkoumá klientův tón hlasu, tempo řeči nebo modulaci hlasu.
 5. Kouč se dotazuje a zkoumá klientovo chování.
 6. Kouč se dotazuje a zkoumá, jak klient vnímá svůj svět.
 7. Kouč je potichu a dává klientovi čas na přemýšlení.

6. kompetence: Silné otázky

 1. Kouč se klienta ptá na jeho způsoby myšlení, předpoklady, systémy přesvědčení, hodnoty, potřeby, chtění atd.
 2. Koučovy otázky pomáhají klientovi zkoumat za hranicemi jeho současného smýšlení směrem k novému a rozšířenému způsobu smýšlení o sobě sama.
 3. Koučovy otázky pomáhají klientovi zkoumat za hranicemi jeho současného smýšlení směrem k novému a rozšířenému způsobu smýšlení ohledně jeho situace.
 4. Koučovy otázky pomáhají klientovi zkoumat za hranicemi jeho současného smýšlení směrem k cílům, které si přeje.
 5. Kouč klade jasné, přímé, primárně otevřené otázky, jednu po druhé, v tempu, které klientovi umožňuje přemýšlet a uvažovat.
 6. Koučovy otázky používají jazyk klienta, prvky klientova stylu učení a jeho referenční rámec.
 7. Koučovy otázky nejsou navádějící, tzn. neobsahují v sobě žádné závěry nebo směřování.
 8. kompetence: Přímá komunikace
 1. Kouč sdílí svá pozorování, intuici, poznámky, myšlenky a pocity tak, aby to posloužilo ke klientovu učení nebo pohybu vpřed.
 2. Kouč sdílí svá pozorování, intuici, poznámky, myšlenky a pocity aniž by jakkoli trval na tom, že jsou správné.
 3. Kouč používá jazyk klienta nebo jazyk, který odráží klientův způsob vyjadřování.
 4. Koučův jazyk je obecně jasný a srozumitelný.
 5. Kouč umožňuje klientovi, aby většinu času mluvil on.
 6. Kouč umožňuje klientovi dokončit to, co říká, aniž by ho přerušoval, pokud neexistuje nějaký daný koučovací důvod, aby to udělal.

8. kompetence: Vytváření uvědomění

 1. Kouč vyzývá klienta, aby vyjadřoval a/nebo zkoumal své poznání/ponaučení ze sezení týkající se jeho situace (co).
 2. Kouč vyzývá klienta, aby vyjadřoval a/nebo zkoumal své poznání/ponaučení ze sezení týkající se sebe sama (kdo). 
 3. Kouč sdílí, čeho si všímá na straně klienta a/nebo klientovy situace a žádá klientův vklad nebo aby danou věc zkoumal.
 4. Kouč vyzývá klienta, aby zvážil, jak použije nové poznání/ponaučení z koučinku.
 5. Koučovy otázky, intuice a pozorování mají potenciál vytvořit pro klienta nové poznání/ponaučení.

Kompetence 9, 10 a 11: Navrhování akcí, plánování a nastavování cílů a dosažení pokroku a zodpovědnost

 1. Kouč vyzývá klienta nebo mu umožňuje zkoumat svůj pokrok směrem k tomu, co chce klient v průběhu sezení dosáhnout.
 2. Kouč asistuje klientovi při návrzích jaké akce/zvažování bude klient dělat po sezení, aby nadále pokračoval směrem ke svým kýženým cílům.
 3. Kouč vyzývá klienta nebo mu umožňuje zvážit jeho cestu dopředu včetně, pokud je to vhodné, podpůrných mechanismů, zdrojů a potenciálních překážek.
 4. Kouč asistuje klientovi v navržení nejlepších způsobů převzetí zodpovědnosti za sebe sama.
 5. Kouč ve spolupráci s klientem uzavře sezení.
 6. Kouč si všímá klientova pokroku a reflektuje ho.

Sdílejte tuto stránku…

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
PCC hodnotící ukazatele